stone 
mountain Stone Mountain, outside Atlanta, Georgia
© 2001 by Karen Davis
stone mountain

Back to Haw Ridge
Back to the Ridges